Laʻana!

Hawaiian Example Sentences

Hawaiian phrase book; no huaolelo a me na olelo kikeke ma ka olelo Beritania a me ka olelo Hawaii

Authors: John Harris Soper, Hawaiian News Co. Ltd

44 sentences.


Ka Hoʻoilina The Legacy Volume 4 (ISBN 0-87336-102-4)

Authors: Kalena Silva, Janet Zisk, Kamehameha Schools Archives

15 sentences.


Ke aupuni mōʻī

Authors: Samuel Mānaiakalani Kamakau

457 sentences.


Jonah Kūhiō Kalanianaʻole

Authors: Kāwika Burgess

12 sentences.


Ke kaʻao O Lāʻiekawai

Authors: S.N. Haleʻole

259 sentences.


Ke kaiapuni kūlohelohe (The natural environment)

Authors: State of Hawaii

95 sentences.


Ke Kamāliʻiwahine Bernice Pauahi Bishop (Princess Bernice Pauahi Bishop)

Authors: Julie Stewart Williams

53 sentences.


ʻO Kamehameha IV: Alexander Liholiho

Authors: Ruby Hasegawa Lowe

20 sentences.


ʻO Kamehameha Nui (Kamehameha the Great)

Authors: Julie Stewart Williams

95 sentences.


ʻO Kamehameha V: Lot Kapuāiwa

Authors: Rosalin Uphus Comeau

38 sentences.


Kumuʻulu

Authors: Hale Kuamoʻo

17 sentences.


Lehua ʻāhihi

Authors: Hale Kuamoʻo

342 sentences.


ʻO Lunalilo

Authors: Peter Galuteria

84 sentences.


He moʻolelo kaʻao no Kaʻehuikimanōopuʻuloa

Authors: William Henry Uaua

141 sentences.


He Moʻolelo Kaʻao No Kekūhaupiʻo Ke Koa Kaulana O Ke Au O Kamehameha Ka Nui

Authors: Stephen Langhern Desha, Lōkahi Antonio, Brooke Parker

133 sentences.


He moʻolelo kaʻao no Punia

Authors: Lōkahi Antonio, Kapūkuniahi Parker

93 sentences.


He moʻolelo no ʻAukelenuiaʻīkū

Authors: Abraham Fornander, Lōkahi Antonio, Brook Parker

384 sentences.


He moʻolelo no ʻIvanahō (Ivanhoe)

Authors: Sir Walter Scott, Lōkahi Antonio

76 sentences.


He moʻolelo no Kamapuaʻa

Authors: G. W. Kahiolo

199 sentences.


He Moʻolelo No Kapaʻahu

Authors: Emma Kapūmohuʻulaokalani Kauhi

1246 sentences.


Ka Moʻolelo o Lonoikamakahiki

Authors: Abraham Fornander, Waiwaiʻole Cosma

111 sentences.


Moʻolelo Polenesia

Authors: Kaleimakana Lenci, Keao NeSmith, Kapulani Antonio

31 sentences.


Ka ʻohana, ka hoʻomana, a me ke aokanaka (Family, religion, and society)

Authors: Department of Education

98 sentences.


Ka puke moʻolelo o Hon. Iosepa K. Nāwahī

Authors: J. G. M. Sheldon, E. L. Like, J. K. Pendergast

772 sentences.


No ka ʻimi naʻauao (Behold Hawaii)

Authors: Department of Education

27 sentences.


Kāhea Loko

Authors: The Pacific American Foundation

138 sentences.


BAIBALA HEMOLELE

Authors: Unknown

14936 sentences.


Star Advertiser

Authors: Laiana Wong

5207 sentences.


Aumiki

Authors: Aumiki

134 sentences.